Национална програма за профилактика на РМШ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В БЪЛГАРИЯ

 

РМШ : Значение на проблема

 

 • Висока честота + неблагоприятна прогноза = тежък проблем на съвременното обществено здравеопазване;
 • Според статистическите прогнози: цената на всяко забавяне на ваксинацията с пет години се измерва със смъртта на нови 1,5 – 2 млн. жени в активна възраст;
 • Най-голяма е тежестта на проблема в Източна Европа, където средната смъртност от РМШ е над два пъти по-висока, отколкото в останалите части на региона, в които от години успешно се провежда организиран гинекологичен скрининг на популационен принцип.

 

Ситуацията в България 
За съжаление мястото, което заема България в сравнителната европейска статистика е сред неблагополучните страни;

 

Най-неблагоприятен факт представлява трайната възходяща тенденция на годишните показатели за заболяемост и смъртност, наблюдавана през последните години (всеки ден в България умира по една жена от РМШ и се диагностицират три нови случая на заболяването)

 

Същевременно:

- Резултатите на вирусологичната лаборатория в НЦЗПБ за последните 3 год. показват, че петте най-често срещани високо-рискови типове HPV16,18,31,33 и 45 са отговорни за 96% от предраковите и ракови изменения;

-Тези резултати дават основание да се прогнозира висок ефект от бъдещата ваксинопрофилактика.

 

Предпоставки 

(за изпълнение на Национална програма за първична профилактика на РМШ)

 

 • НРV ваксините са включени в списъка на препоръчителните имунизации съгласно последното допълнение към Наредба №15 за имунизациите на МЗ (ДВ бр.57 от юли 2009 г.);
 • Според Имунизационния календар на България ваксинацията се препоръчва за момичета на 12-18 г., с възможност да се прилага при жени до 25 години;
 • За България експертите педиатри и онкогинеколози, в своите консенсусни декларации, препоръчват НРV имунизация за профилактика на РМШ – приоритетно, при здрави момичета, които не са започнали да водят полов живот (на 12 год. за нашите условия) и допълнително, при жени до 25 – годишна възраст;

 

Решението

(за изпълнение на Национална програма)

(за първична профилактика на РМШ)

 

 • Взето на най-високо ниво: на кръглата маса „Политици и общество – обединени в усилията за ограничаването на рака на маточната шийка” - проведена на 25 януари 2012 г., под патронажа на Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева 2012 г.
 • Създадена работна група: Заповед на МЗ от 13/03/ - на широка междуведомствена основа, с участието на експерти от МЗ, МОМН, представители на мед. дружества и НПО - със задача да изготви Проект на Програмата в срок до 26/03/2012 г.

 

Предизвикателствата

(при изпълнение на Националната програма за първична профилактика на РМШ)

 

 

Уникалност на задачата

Необходимост да се осигури високо имунизационно покритие:

- при препоръчителна имунизация

- подлежащите са от ученически възрастови групи

 

Изисква уникални решения

- нов механизъм за финансиране (реимбурсиране)

- адаптиране на нормативната база на НЗОК:

 

(включване на ваксините в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък; на имунизацията в Приложение 13 на НРД за дейности на ОПЛ по програма “Детско здравеопазване”)

 

Извод! Широката информационна кампания има решаващо значение!!!

 

Стратегическа цел

Снижение на заболяемостта от РМШ чрез имунизационна защита на момичетата и младите жени от онкогенни папиломавирусни инфекции

 

Целеви групи

 • Момичета на 12-годишна възраст – основна целева група за информация и имунизация
 • Родители, млади жени до 25- годишна възраст, учители, медицински специалисти – целева група за информация

 

Изпълнители на програмата

За медицинските дейности:

 

Общопрактикуващи лекари (ОПЛ) – за лицата от техния пациентски списък; Екипи на РЗИ – за лица без избор на ОПЛ

За дейностите по промоция и здравно информиране:

 

Педиатри, акушер-гинеколози и специалисти от РЗИ, здравни медиатори и неправителствени организации

МОМН оказва съдействие чрез регионалните инспекторати по образованието за провеждане на информационните кампании в училищата

 

Със задачи в подкрепа на преките изпълнители ще участват:

- Общинската администрация

- Българския лекарски съюз и БАПЗГ

- Висши медицински училища и колежи

- Професионални и научни сдружения на медицински специалисти, асоциации, съюзи и д-ва

- Медицинската служба на Министерство на отбраната,

- Министерството на вътрешните работи

- Министерството на транспорта

- Национални и местни медии

 

Приоритет А

Провеждане на интензивна информационна кампания на национално, регионално и местно ниво за тежестта и разпространението на заболяването и за безопасността и профилактичния ефект на ваксините срещу РМШ

- Информационни и обучителни материали за целевите групи (момичета, родители, учители) и за изпълнителите на програмата;

- Информационни кампании в сътрудничество с национални и местни медии за разясняване на риска от заболяването и необходимостта от защита чрез имунизация;

- Национални и регионални семинари за различните групи и специалности на изпълнителите, с цел уеднаквяване на подготовката за промоция и провеждане на имунопрофилактиката срещу РМШ

 

Приоритет Б

Осигуряване на високо ваксинално покритие на основната целева група за имунизация (≥ 75% на национално и регионално ниво) чрез:

- 100% реимбурсиране на стойността на ваксините за основната целева група

- Идентифициране на подлежащите на имунизация, вкл. и от трудно достъпните групи от населението чрез участието на здравни медиатори, пациентски и други неформални организации, религиозни лидери.

- Мотивиране и ангажиране на ОПЛ като основни изпълнители на имунизацията.

 

Националната програма е съставена от 5 оперативни цели:

 • № 1 и № 5 са за управлението и мониторинга на Програмата
 • № 2 Разработване на механизми за изпълнение на профилактичната имунизация, отчет и финансиране, както и реимбурсиране на ваксините срещу HPV (Ще се използва механизма на реферираните групи лекарствени средства, като за основа при определяне на референтната им стойност се приеме най-ниската цена в групата)оперативни цели

 

Цели № 3 и № 4

 • 3. Дейности, целящи повишаване нивото на информираност сред населението, със специална насоченост към целевите групи и изпълнителите на Програмата за значимостта на РМШ и възможностите за първична профилактика чрез имунизация
 • 4. Осигуряване на имунизационно покритие при уязвими групи от населението

 

Дейности на БАЗП по оперативна цел № 3:

3.2. Изработване и поддържане на уеб сайт и телефонна линия на програмата.

3.4. Разработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали за РМШ и методите на профилактика чрез печатни издания, интернет страници на пациентски организации и медицински сдружения, средства за масово осведомяване

3.5. Провеждане на беседи и разговори с родители, девойки и млади жени за значението на имунизацията срещу HPV

3.7. Организиране на годишни форуми, насочени към профилактика на РМШ

3.8. Провеждане на срещи за информиране за дейностите по програмата на журналисти, отразяващи здравна тематика в медиите

 

Дейности на БАЗП по оперативна цел №4

4.1. Активно издирване от ОПЛ и консултиране на подлежащите от основната целева група

4.2. Провеждане на имунизации с мобилни екипи на подлежащите от основната целева група в населени места без лични лекари

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Информираност на медицинските специалисти (100%) и целевите групи от населението (80%) за ползите от имунизацията
 • Високо ваксинално покритие ( ≥ 75%) при момичетата на 12-годишна възраст, като основна целева група.
 • Частично ваксинално покритие при останалите възрастови групи момичета и млади жени до 25-годишна възраст.

 

Ръководство на програмата Национален координационен съвет (НКС) по първична профилактика на РМШ

Структура на НКС:

- Национален координатор

- Членове на НКС – представители от МЗ, МОМН, БЛС, БАПЗГ и Национални консултанти (или посочени от тях експерти), както и представители на неформални организации, имащи отношение към целевите групи.