ДЪЛГОСРОЧНИ СТРАТЕГИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 2021-2030

Свали Проект на Национална Здравна Стратегия 2021 – 2030

                                       

                                             НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2021-2030

I. ВЪВЕДЕНИЕ
II. ЗДРАВНО – ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
III. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И SWOT АНАЛИЗ
IV. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЦЕЛИ
V. ПОЛИТИКИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ (ОСНОВНИ ПОЛИТИКИ ПО ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ)

ПРИОРИТЕТ 1 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1.1 ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА
1.2 НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ (ЧРЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ – ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, АЛКОХОЛ, НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, НЕЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И ДР.)
1.3 НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ И ИМУНИЗАЦИОНЕН ОБХВАТ
1.4 ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

ПРИОРИТЕТ 2 ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЕФЕКТИВНОСТТА И КОНТРОЛА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
2.1. РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
2.2. ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ И РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ
2.3. ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
2.4. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ – ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПСИХИАТРИЧНАТА ПОМОЩ
2.5. ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ – МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ, РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ, ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИИ, ТРАНФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ, ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ДР. УЯЗВИМИ ГРУПИ.
2.6. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

ПРИОРИТЕТ 3 ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА – ЕФЕКТИВНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА
3.1. ЛЕКАРСТВА
3.2. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

ПРИОРИТЕТ 4 ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРИОРИТЕТ 5 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ – ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРИОРИТЕТ 6 ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ПОЛИТИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ИНДИКАТОРИ
VII. МЕЖДУСЕКТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР
VIII. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА